Søk på Innsiktstipendet 2018

Åsne Hanto – 7.5.2018
Tidligere vinner av innsiktsstipendet, fotograf og journalist Paul  Patrick Borhaug, dro til Amazonas for å undersøke hvordan Oljefondets investeringer påvirket urbefolkningen.

Tidligere vinner av innsiktsstipendet, fotograf og journalist Paul Patrick Borhaug, dro til Amazonas for å undersøke hvordan Oljefondets investeringer påvirket urbefolkningen.

Innsiktstipendet deles ut av Changemaker én gang i året, til unge mennesker mellom 18-30 som søker økt innsikt i utviklingsspørsmål. Søknadsfristen er 1. juni.

Hva er Innsiktstipendet?

Stipendet retter seg spesielt mot tiltak som kan belyse årsakene til, og konsekvensene av, den urettferdige makt- og ressursfordelingen globalt. Med Innsiktstipendet ønsker Changemaker å støtte ungdom med interesse for utviklingsspørsmål til å skaffe seg kjennskap til, og forståelse for, et bestemt tema eller en problemstilling.

Det kan søkes om totalt 20 000 kroner i året. Beløpet kan tildeles ett prosjekt eller deles mellom flere.

Hva kan du søke om penger til?

For eksempel en studietur hvor du kanskje undersøker om globaliseringen virkelig gjør livet bedre for de som syr våre klær, om menneskerettighetene virkelig blir respektert mer i Angola fordi Statoil utvinner olje der, eller kanskje du kan dokumentere hva som er konsekvensene av norske investeringer i hugging av regnskog og i gruveselskap i Guatemala. Finnes det virkelig ikke noe annet vi kan investere i? Vi vet godt at Norge bidrar til klimaendringer ved å utvinne olje, men hva er egentlig konsekvensen av dette for bønder i fattige land? Hvorfor klarer vi aldri å satse skikkelig på fornybar energi i stedet for olje? Og mens vi snakker om handel, hva i all verden er poenget i at Norge skal kreve adgang til markeder i fattige land mens vi beskytter våre egne?

Du må ikke reise noe sted, vi ønsker bare å vite mer om hvorfor verden er urettferdig og hva vi kan gjøre med det. Hvis du er typen som har lyst til å undersøke dette eller andre ting litt nærmere, og vil dokumentere det du finner gjennom å skrive artikler, lage en film, et foredrag eller noe annet, så kan du søke om inntil 20 000 kroner fra Changemaker.

Send en beskrivelse av ditt prosjekt til au@changemaker.no innen 1. juni.

Ved tildeling vil følgende kriterier legges til grunn:

  • I hvilken grad prosjektet skaper økt innsikt i årsakene til, og konsekvensene av, urettferdighet og fattigdom globalt og lokalt.
  • Prosjektets originalitet og evne til å skape ny innsikt
  • Hvem og hvor mange denne innsikten gjøres tilgjengelig for, og hvilke måter dette gjøres på.
  • Hvor gjennomførbart prosjektet er.
  • I hvilken grad prosjektet kan knyttes til, og anvendes i, Changemakers politiske arbeid.
  • Det er ikke et krav å være Changemaker for å søke, men medlemskap vil telle positivt.

Changemaker kan være behjelpelig med ekstra finansiering for å bidra til å dele innsikten. Det kan være ved å dekke kostnader til å holde foredrag, finansiere skriving og trykking av rapporter eller produksjon av film. I søknaden om stipendet må søker tydeliggjøre hvordan søker har tenkt til å dele innsikten, og om søker ønsker ytterligere støtte fra Changemaker til dette.

Ved tildeling av stipend må mottaker undertegne en kontrakt som slår fast betingelsene for tildelingen. Om prosjektet endres etter at tildelingen er foretatt må Arbeidsutvalget i Changemaker opplyses om endringene umiddelbart og behandle dette i løpet av 2 uker. Om prosjektet ikke gjennomføres slik det er planlagt i søknaden, og Arbeidsutvalget ikke har godtatt endringene innen 2 uker etter at Arbeidsutvalget ble kjent med endringene og gitt beskjed om dette til mottaker, kan Changemaker kreve beløpet betalt tilbake.

Mottaker av stipendet plikter å levere en kort rapport som beskriver hvordan prosjektet ble gjennomført, samt levere et prosjektregnskap, innen ett år etter at tildelingen ble foretatt.

Tidligere vinnere

Her kan du lese om Tone som fikk innsiktstipendet for 2017.