Hurra for gjennomslag!

Åsne Hanto – 24.11.2017

Statsbudsjettet er ikke så grønt som Changemaker ønsket, men budsjettet inneholder grunner til å feire!

Må styrke «Skatt for utvikling»

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem var hovedinnspillet fra Changemaker at vi trenger en oppdatering av skattesystemet og midler til å bistå skattearbeid i utviklingsland. Vi ba om at initiativet «Skatt for utvikling» ikke bare måtte reetableres, men også bevilges økt støtte. Skal vi nå bærekraftsmålene må vi skape bærekraftige systemer. Ved å gjøre andre lands skattemyndigheter i stand til å kreve inn skatt sikrer vi finansiering av tiltakene som trengs for å nå bærekraftsmålene.

Norge har lovet å fordoble skattebistand fra 2015, til 264 millioner innen 2020, men i regjeringens første forslag til statsbudsjett lå ikke an til at vi kunne nå disse forpliktelsene. I budsjettforliket med Venstre og KrF derimot økes bistanden til faglig samarbeid med 50 millioner. Det er ikke spesifisert at dette skal gå til skatt for utvikling, men partiene sier likevel de ønsker å styrke bistanden til dette arbeidet.

Hele 1600 milliarder kroner i overskudd flyttes hvert år ut av utviklingsland av multinasjonale selskaper, og 30 prosent av finansformuen i Afrika er gjemt i utviklingsland. Dette kunne gitt skatteinntektene til å finansiere utdanning, helse og infrastruktur. Det er en seier for utviklingslandene at arbeidet for bærekraftige skattesystemer styrkes!

Bærekraftsmål 17.1

  • Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser, blant annet gjennom internasjonal støtte til utviklingsland, med sikte på å bedre landenes evne til å kreve inn skatter og andre avgifter

Fortsatt støtte til kritisk debatt

Regjeringen foreslo å legge inn krav om egenandel på støtten Changemaker og andre sivilsamfunnsorganisasjoner får. Det ville gjort det vanskeligere for både oss og en rekke av organisasjonene vi samarbeider med å drive arbeidet vi gjør. Spesielt vanskelig ville det vært for demokratiske ungdomsorganisasjoner som ikke har samme mulighet som større aktører til å opparbeide seg egenkapital, men som isteden drives av frivillige. I budsjettforliket presiseres det at det ikke skal innføres egenandel for støtten i 2018. Frivillige organisasjoner skaper endring og holder myndigheter ansvarlige, både i Norge og i utviklingsland. Samtidig er sivilt samfunn under sterkt press mange steder i verden. Partiene gir et tydelig signal om hvor viktig et sterkt sivilt samfunn er for å skape gode samfunn og et bærekraftig demokrati ved å øke støtten. I budsjettforliket skriver de at «sivilt samfunn kan spille en viktig rolle på mange områder, blant annet utviklingen av demokrati, styresett og menneskerettigheter, herunder bekjempelse av korrupsjon og maktmisbruk». Hurra!

I forslag til statsbudsjettet var også formålet med informasjonstøtten, som er den støtten Changemaker bruker til å drive alt av vårt politiske arbeid, leirer og skoleringer, endret og både “demokratisk deltakelse” og “kritisk debatt” var tatt vekk. I vårt innspill til utenriks- og forsvarskomiteen påpekte vi at dette er vesentlige momenter for en levende og fruktbar samfunnsdebatt. I budsjettforliket skriver partiene «Flertallet vil når det gjelder denne støtteordningen presisere «Formålet med bevilgningen skal være å bidra til å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer»» Hurra igjen!

Mer til arbeid mot atomvåpen - ikke nok til klima

I vårt innspill påpekte vi også paradokset i at fredsprisvinner ICAN og arbeidet for kjernefysisk nedrustning har mistet støtte, og ba komiteen legge klare føringer for regjeringens arbeid mot atomvåpen og sikre ressurser til fredsarbeid. I budsjettforliket har ICAN fått 2. millioner kroner i støtte og Leger mot atomvåpen det samme. Hurra for tredje gang!

Nå starter jobben!

Budsjettforliket viser at det nytter og at organisasjoner som Changemaker er helt nødvendig. Samtidig har vi fortsatt en lang vei å gå for et busjett som tar på alvor at Norge ikke er en ensom øy, men et land i en stor verden. Vi trenger midler for grunnleggende endringer i skattesystemet, en storsatsning på klima som tar utfordringene på alvor, bistandsprosenten må opp til 1 prosent og Norge må ta sitt ansvar som et av verdens rikeste land på alvor når det kommer til kvoteflyktninger. Vi har nok å ta tak i året som kommer, nå starter jobben - for klart vi kan få et budsjett for samstemthet, rettferdighet og utvikling!