Menneskerettigheter + næringslivet = Sant

Politisk utvalg for internasjonal handel –12.12.2019

Hvert år samles sivilsamfunn, bedrifter og politikere på FNs forum i Genéve for å diskutere næringsliv og menneskerettigheter.

Vi, Thea, Johanne og Matilde fra Changemakers handelsutvalg, deltok den siste uka i November på UN Forum for Business and Human Rights. Dette er en årlig konferanse som FN holder, hvor både representanter fra næringslivet, stater og sivilsamfunn møtes. Her diskuteres utfordringer og muligheter når det kommer til respekt for menneskerettigheter i de internasjonale verdikjedene, og i år var hovedfokus statens ansvar for dette. Ettersom neste års hovedtemakampanje skal handle om ansvarlig næringsliv var dette forumet viktig for handelsutvalget. Her følger vi med på de globale trendene og debattene om et mer ansvarlig næringsliv!

I dag er det en stor utfordring at næringslivet ikke har oversikt over arbeidsforholdene i verdikjedene de bruker. Samtidig er det også bedrifter som er klar over at deres leverandører bryter menneskerettighetene eller skader lokalmiljøet, men likevel velger å ignorere det. Viktigheten av å vedta en bindende FN-traktat og styrke mulighetene folk har til å få sine rettigheter håndhevet, var noe som derfor gikk igjen på forumet.

Det var god representasjon av urfolk fra flere kontinenter på konferansen. Et spesielt viktig tema som ble fremhevet var kriminalisering av miljø- og menneskerettighetsforkjempere. Det finnes mange eksempler på at selskaper begår grove brudd på menneskerettighetene, for så å fraskrive seg alt ansvar, nekte å kompensere ofrene, og true de som står opp for rettighetene sine. Flere av menneskerettighetsforkjemperne fikk ytret sine tanker og opplevelser på forumet, og vi tenker det er bra at det ble gitt plass til å lytte til deres erfaringer. Kravet om Free, Prior and Informed Consent (FPIC, på norsk fri, informert samtykke i forkant), som blant annet spesifiseres i FNs erklæring om urfolks rettigheter, ble også fremhevet. Urfolksrepresentantene løftet fram det generelle kravet om konsultering i forkant av utbygging, dialog underveis, og tilgang på juridiske prosesser og kompensasjon i etterkant av inngrep i deres områder.

I dag er det flere stater som har signert FNs Veiledende Prinsipper for Menneskerettigheter og Næringslivet (UNGP), som handler om næringslivets ansvar for å beskytte menneskerettigheter, og kartlegge sine verdikjeder for å vite hvordan arbeidsforholdene er på bakken. Men det finnes ingen sanksjoner eller straff for brudd på UNGP forpliktelsene. De veiledende prinsippene viser til en “smart mix of measures” som innebærer at man skal ha både frivillige og obligatoriske midler for å sørge for at menneskerettighetene blir overholdt. Problemet med frivillige metoder er at de ikke nødvendigvis gjennomføres og håndheves, men likevel er det flere stater og næringslivsaktører som ønsker at de skal fortsette å være frivillige. Det vi i Changemaker mener, er at de som begår menneskerettighetsbrudd eller ødelegger miljøet bør holdes ansvarlig.

Dette temaet kommer til å være et viktig fokusområde for handelsutvalget framover, så følg med videre på Changemakers arbeid med dette!

Changemaker mener: Ansvarlig næringsliv

  • Norge må vedta en menneskerettighetslov for næringslivet som gir bedrifter ansvar for at de overholder FNs menneskerettigheter, barnekonvensjonen, ILOs kjernekonvensjoner og nasjonal lovgivning.
  • Bedrifter må utføre aktsomhetsvurderinger hvor de vurderer og håndterer risikoen for at deres virksomhet bidrar til menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser.
  • Norske bedrifter er ansvarlige for at de og deres leverandører utbetaler minstelønn til og legger til rette for fagorganisering av sine arbeidere
  • Norge skal bidra konstruktivt i de pågående forhandlingene i FN for å sikre en internasjonal juridisk bindende traktat som ansvarliggjør multinasjonale selskaper som brytermenneskerettighetene.