Ja til et aktivt og kritisk sivilsamfunn - ikke kutt informasjonsstøtten

Redaksjonen – 7.5.2014

Norads informasjonsstøtte til organisasjoner som jobber med utvikling står i fare for å kuttes eller fjernes. Changemaker mener regjeringen må prioritere et sterkt sivilsamfunn.


Changemaker-leder Ingrid Aas Borge mener Norads infostøtte er viktig for å skape debatt og engasjement


Changemaker-leder Ingrid Aas Borge mener Norads infostøtte er viktig for å skape debatt og engasjement

Sivilsamfunnsorganisasjonene er en kritisk røst til hvordan bistandsmidler brukes og hvordan norsk utenrikspolitikk påvirker utviklingen i Sør. Klima- og finanskrisen har vist at det er et stort behov for en debatt om nye løsninger som kan gi en mer bærekraftig utvikling og en sunnere økonomi – både for Norge, for andre vestlige land, og for fattige land. Det sivile samfunn er viktig for den frie meningsutvekslingen, som bidrar til demokrati og utvikling.

Informasjonen når ut

Organisasjonene som mottar informasjonsstøtte representerer store deler av befolkningen. Ingen andre aktører har samme troverdighet blant folk flest, og er bedre på å formidle komplekse sammenhenger på en forståelig måte. Enten det handler om en gjennomgang av norske lån til utviklingsland, en gjeldsrevisjon, om å få slutt på skattesnusk som rammer fattige hardest ved land-for-land-rapportering eller å redusere det norske forbruket av regnskogsraserende palmeolje med to tredeler. Dette er noen eksempler på hva Changemaker og andre organisasjoner får til ved hjelp av infostøtten. En internasjonal våpenhandelsavtale (ATT) ble vedtatt i FN i 2013, etter langvarig arbeid av blant annet Changemaker, Norges Fredslag, Kirkens Nødhjelp, ForUM og en rekke andre organisasjoner. Andre, mindre organisasjoner lykkes gang på gang med sine informasjonskampanjer som treffer vanlige folk om temaer de er opptatt av, og setter nye saker på dagsorden.

Arena for frivillig arbeid

Organisasjonene tilbyr en kanal for de som vil engasjere seg frivillig i samfunnsspørsmål. Vi tilbyr en arena for sosiale inkludering, og aktivitet for både unge og voksne. Den frivillige innsatsen som blir lagt ned i disse arenaene, er enorm.Skal befolkningen bidra til positive endringer og løsninger på verdens komplekse problemstillinger trengs det innsikt, folkeopplysning, opplyst debatt og handlingsalternativer. Dersom regjeringen kutter i informasjonsstøtten, vil dette føre til mindre kunnskap og mindre debatt om vår tids viktigste spørsmål som fattigdom, klima og menneskerettigheter.Vi mener derfor at støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner må opprettholdes.

  1. Infostøtten bidrar til å styrke norsk og internasjonal utviklingspolitikk.
  2. Infostøtten bidrar til demokratisk deltakelse fra brede lag av folket i utformingen av utviklingspolitikken.
  3. Infostøtten bidrar til at opplysningsarbeid når bredt ut i det norske samfunnet med kunnskap om og innsikt i internasjonale utviklingsspørsmål, som styrker Norges og nordmenns evne til å forstå og møte en verden som angår oss i stadig større grad på stadig flere områder.
  4. Infostøtten har gitt svært gode resultater i tråd med Stortingets føringer

Dette er basert på et opprop støtta av de fleste sivilsamfunnsorganisasjoner som mottar infostøtte.