Det internasjonale handelsysstemet og WTO

Dagens handelssystem må bli mer demokratisk og rettferdig for de fattigste landene.

Den viktigste arenaen for internasjonale handelsavtaler er verdens handelsorganisasjon (WTO). WTOs mål er å være et forum og reguleringsorgan hvor medlemslandene kan forhandle seg frem til rettferdige avtaler om internasjonal handel. WTO har per i dag (2018) 164 medlemsland. For at en WTO-avtale skal tre i kraft må alle WTOs medlemmer godkjenne avtalen. Når et land blir med i WTO forplikter landet seg til å følge de WTO-avtalene som allerede er i kraft samt eventuelle fremtidige avtaler.

Avtaler som er forhandlet i WTO kalles multilaterale avtaler. Disse er mer rettferdige enn såkalte bilaterale avtaler (avtaler mellom to land) eller regionale avtaler fordi lav- og mellominntektsland kan forhandle i grupper. Dette gir dem større økonomisk makt og begrenser rike lands mulighet til å presse dem til å godta avtaler de egentlig ikke ønsker. WTO-forhandlinger er dermed mer demokratiske.

Hvilke WTO-avtaler finnes i dag?
Hovedavtalene i WTO er:

General Agreement on Tariffs and Trade/Generell Avtale om Toll og Handel (GATT):

GATT har vært i kraft siden 1947 og har siden den gang blitt oppdatert flere ganger. Når et land skriver under på GATT-avtalen forplikter det seg til å redusere handelsbarrierer, for eksempel toll, å gi lik behandling til alle WTO-land og å ikke ta i bruk andre virkemidler som anses å være urettferdige.


General Agreement on Trade in Services/Generell Avtale om Handel i Tjenester (GATS):

GATS har vært i kraft siden 1995 og utvider GATT-kriteriene til tjenestesektoren. Tjenester er “varer” som ikke er håndfaste, for eksempel turistvirksomhet, bankvirksomhet og mobilapper.

TRIPS-avtalen:

Utvikling av nye teknologier og prosesser er viktig for økonomisk vekst og for at vi kan løse utfordringene vi står ovenfor. For at det skal gi økonomisk mening for forskere og selskaper å bruke tid og ressurser på å utvikle nye idéer, gir vi disse opphavsretten på sine oppfinnelser. Dette betyr at det bare er de som kan bestemme hvem som kan bruke oppfinnelsen deres. Dette gir oppdageren av en god idé eller oppfinnelse muligheten til å tjene store penger på arbeidet sitt. Internasjonalt er det TRIPS-avtalen som beskytter opphavsretten. Den ble utviklet i 1995 og krever at medlemslandene i WTO opprettholder opphavsretten i deres land.

Hvilke problemer har WTO?

Det er flere problemer ved WTO som Changemaker er opptatt av:

 • Til tross for den demokratiske strukturen i WTO, har velstående land og multinasjonale selskaper for stor makt i forhandlingene om nye avtaler. Mange avtaler blir fremforhandlet blant få land med lite offentlig innsikt.
 • WTO-avtaler tar ikke i tilstrekkelig grad høyde for klima- og miljøhensyn, menneskerettigheter eller arbeiderrettigheter.
 • WTO-avtaler legger for store hindringer på hvordan land kan regulere konkurransen i økonomien. Dette frarøver landene deres demokratiske frihet til å styre landet sitt slik de vil.
 • Når et medlemsland mener at et annet medlem bryter en av WTO-avtalene blir uenigheten løst i WTOs tvisteløsningsmekanisme. Det nåværende systemet gir ikke i stor nok grad utviklingsland muligheter til å få oppreisning når rike land bryter reglene.
 • Dagens patentlover holder prisene på noen varer kunstig høye slik at de ikke er tilgjengelig for verdens fattigste. I tillegg blir det svært vanskelig for bedrifter i utviklingsland å konkurrere mot selskaper fra rike land.

Changemaker mener at:

 • Norge må være en pådriver for at forhandlinger om nye handelsavtaler blir gjort i åpne rom hvor alle land er representert
 • All handel skal gjennomføres med etiske retningslinjer som tar hensyn til arbeidernes rettigheter, arbeidsforhold, levelønn og miljø.
 • Lav- og mellominntektsland sine sanksjonsmuligheter må bli styrket.
 • Internasjonal handel må la utslippshensyn trumfe frihandelshensyn for å imøtekomme klimakrisen
 • Land må ha rett til å regulere konkurransen i tjenestesektoren.
 • Det internasjonale patentregelverket må sikre teknologioverføring i lav- og mellominntektsland.
 • Patenttiden må gjøres kortere

Var det noen ord du synes var vanskelige å forstå i denne artikkelen? Sjekk ut Changemakers WTOrdliste for handelsbegreper her.

Artikler