​Bedrifters samfunnsansvar

Bedrifter må gis et ansvar for å respektere menneskerettighetene og beskytte miljøet.

I en globalisert verden blir også handelen stadig mer internasjonal, og selskap opererer gjerne i flere land, både rike og fattige. Samfunn, arbeidere og lokalbefolkning kan være sårbare for overgrep fra bedrifter som ikke tar hensyn til dem, og ofre for menneskerettighetsbrudd har ofte liten mulighet for å kreve erstatning. I noen land er staten ikke villig til å beskytte befolkningen sin, mens de i andre land ikke er i stand til det. Changemaker mener at selskaper skal være ansvarlige aktører i samfunn de opererer i, blant annet ved å sikre menneskerettighetene, ta avstand fra barnearbeid, sikre gode arbeidsvilkår og levelønn for arbeiderne samt ivareta og verne miljøet.

Mange bedrifter har en innviklet verdikjede. En verdikjede er alle leddene i produksjonen av en vare. Dette gjør det vanskelig å spore varen, og det er dermed vanskelig å se hvilke ledd produktet har vært innom i sin reise fra råmateriale til ferdig produkt. I mange tilfeller har ikke engang bedriftene oversikt over sin egen verdikjede, fordi de kjøper komponenter og materialer fra leverandører de ikke kontrollerer. Disse har igjen kjøpt fra andre leverandører. Dermed vet heller ikke bedriftene hva slags arbeidsforhold varene deres blir produsert under.

Det finnes sertifiserings- og merkeordninger for varer som er etisk og rettferdig produsert. Disse merkene stiller krav om anstendig lønn og trygge arbeidsforhold og er derfor viktige handlingsalternativer som kan bidra til å sikre bedre arbeidsvilkår, samt sende signaler om hva forbrukere er opptatte av. Men Changemaker mener at det vi må vedta juridisk bindende krav for at selskaper utfører såkalte aktsomhetsvurderinger. En aktsomhetsvurdering er når en bedrift kartlegger verdikjeden sin, og hvordan deres virksomhet kan bidra til menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser. Derfor må Norge vedta en menneskerettighetslov for næringslivet, basert på FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv (UNGP).

Changemaker mener at:

  • Norske bedrifter i utlandet må utvise ansvarlighet og redelighet i det samfunnet en opererer i og sørge for at det også følges av resten av produksjonskjeden.
  • Selskapene må gis et ansvar som går utover den rent økonomiske selvinteressen, og sørge for at FNs menneskerettigheter, barnekonvensjonen, ILOs kjernekonvensjoner og nasjonal lovgivning blir holdt. Dette må sikres i et juridisk bindende regelverk.
  • Norge skal bidra konstruktivt i de pågående forhandlingene i FNfor å sikre en internasjonal juridisk bindende traktat som ansvarliggjørmultinasjonale selskaper som bryter menneskerettighetene.
  • Norge skal stemme for en bindende traktat i FN, forbeholdt atavtalen inneholder tilsvarende strenge krav som UNGPs (United Nation’s GuidingPrinciples).
  • Det må føres strengere kontroll ved bruk av underleverandører iutviklingsland som norske selskap benytter. Bedrifter må utføreaktsomhetsvurdering som sikrer at underleverandører ikke bryter med etiskeretningslinjer.
  • Norske bedrifter er ansvarlige for at det utbetales minstelønn hos sine leverandører.

Var det noen ord du synes var vanskelige å forstå i denne artikkelen? Sjekk ut Changemakers WTOrdliste for handelsbegreper her.