Land-for-land-rapportering til skattemyndighetene

Anne Sofie Lid Bergvall – 8.6.2016

HØRINGSINNSPILL: Panamapapiren viste oss viktigheten av åpenhet. Likevel foreslår finansdepratemnetet å holde skatteopplysninger skjult for deg, meg og journalister. Les hva Changemaker mener om saken i vårt høringsinnspill til finanskomiteen.

Åpen og offentlig tilgjengelig informasjon er det beste verktøyet mot økonomisk kriminalitet. Mangel på informasjon er et stort problem for en bærekraftig skattelegging. En bærekraftig skattelegging sikrer fattige land tilgang på den informasjonen de trenger for et rettferdig skattesystem som trygger inntekter som kan brukes på blant annet helse og utdanning. I dette innspillet fokuserer Changemaker derfor på åpenhet.

Åpenhet

Det er positivt at land-for-land rapportering (LLR) nå anerkjennes, både globalt og nasjonalt, som et viktig verktøy for å begrense ulovlig kapitalflukt. For at LLR skal kunne benyttes og ruste oss mot fremveksten av en global hemmeligholdsindustri som legger til rette for skatteunndragelse og annen kriminalitet, må rapportene være åpne. Åpen LLR har flere fordeler. Offentlighetens mulighet til å holde selskaper ansvarlig for kapitalflukt og aggressiv skatteplanlegging er en byggestein i et demokratisk samfunn. Her kan LLR være en viktig komponent dersom informasjonen er offentlig tilgjengelig.

De siste årene har vi sett at endringer på internasjonal skatt har kommet som et resultat av at media, vanlig folk og sivilsamfunn har fått informasjon om store selskapers skattebetaling. Det er lite sannsynlig at lignende systemendringer hadde funnet sted dersom avsløringer som de vi så gjennom Panamapapirene og Lux Leaks hadde blitt sendt konfidensielt til skattemyndighetene. Åpen LLR vil trolig føre til høyere kvalitet på informasjonen som rapporteres inn da denne informasjonen vil kunne etterprøves av sivilsamfunn, media og forskere. Åpen LLR vil gi fattige land tilgang på nødvendig informasjon de ofte ikke har kapasitet til å skaffe selv for å kunne skattlegge flernasjonale selskap som opptrer i landet på en rettferdig måte.

Todeling av informasjon

Gjennom prosjektet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) foreslår OECD at LLR kun skal være tilgjengelig for skattemyndighetene i landet hvor et flernasjonalt selskap over en viss størrelse har morselskapet sitt. Prop. 120 L - Endringer i ligningsloven baserer seg i stor grad på BEPS-forslagene, og den lukkede rapporteringen man legger opp til viderefører hemmeligholdet. Imidlertid ønsker EU-kommisjonen at store deler av informasjonen fra LLR skal være offentlig tilgjengelig. Changemaker mener at Norge bør se på modellen EU har valgt, med en todeling av LLR-informasjonen der data på aggregert selskapsnivå (for eksempel antall ansatte, innbetalt skatt, overskudd og utgifter på landnivå) bør offentliggjøres. Informasjon av konfidensiell karakter (for eksempel til bruk i skattemyndighetenes risikoanalyse), kan være fratatt krav om offentliggjøring.

Automatisk informasjonsutveksling

Informasjonsflyten av opplysninger fra LLR skal i følge BEPS bygge på en global avtale om informasjonsutveksling. Dagens avtaler er ganske svake og forutsetter at landene som ber om innsyn har omfattende informasjon på forhånd. Dette skaper unødige hindre for tilgang til viktig skatteinformasjon og disse hindrene vil være spesielt store for skattemyndighetene i fattige land med mindre resurssterke institusjoner.

Det er viktig at norsk lovgivning ikke skaper barrierer for skattelegging for fattige land. Norge bør i stedet jobbe for offentlig tilgjengelig informasjon samt automatisk informasjonsutveksling på globalt nivå slik at alle land der et selskap har virksomhet får nødvendig informasjon for å skatte selskapene som opererer der. Dersom Finanskomiteen går inn for en åpen LLR vil Norge fremstå som et foregangsland for åpenhet, og kunne være en viktig leder i verdenssamfunnets dugnad for å hindre ulovlig kapitalflukt og øke ressursmobiliseringen i fattige land.

Changemaker mener derfor:

  • Informasjon på aggregert selskapsnivå som kommer fram i land-for-land rapportene må være offentlig tilgjengelig informasjon, og offentlighetens tilgang på, innsyn i og bruk av denne informasjonen må hjemles i lov.
  • Land-for-Land rapportene må deles automatisk med de landene der et selskap har virksomhet.

Changemaker takker for oppmerksomheten og ønsker Finanskomiteen lykke til med arbeidet. Vi vil også benytte anledningen til å vise til innspillene vi ga til Finansdepartementets behandling av denne saken.

Dette innspilet er sendt til Finanskomiteen 8. juni 2016