Erna Solberg fikk rumpetaske til G20-møte

Anne Sofie Lid Bergvall – 4.7.2017

Fra venstre: Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, SLUG, ForUM, Erna Solberg, Changemaker, Unge funksjonshemmede og Ungdom og Fritid. Foto: Anne Sofie Lid Bergvall

7. og 8. juli er det G20 møte i Hamburg. Norge er invitert inn som gjesteland under det Tyske formannskapet og Changemaker, sammen med en rekke andre organisasjoner, møtte Erna Solberg for å gi innspill til Norges prioriteringer.

Changemaker brukte anledningen til å snakke om behovet for et oppdatert skattesystem og et globalt skatteorgan der alle land får en plass rundt bordet.

Chanegmakers innspill

Mye har endra seg på 100 år, men måten multinasjonale selskaper skattlegges på er fremdeles tilpasset en tid med langt mindre handel over landegrensene og før internett! Tax Justice Network publiserte tidligere i vår en studie på multinasjonale selskapers skatteunndragelse. Den var basert på metoder fra IMF og estimerte et globalt skattetap fra multinasjonale selskapers skatteunndragelse til 500 milliarder dollar årlig. Den viste også at lav-inntektsland har et relativt sett større skattetap enn rikere land.

Det viser et enormt behov for en grunnleggende endring i hvordan vi skattlegger multinasjonale selskaper. G20 og OECD har de siste årene satt skatt høyt på agendaen, deriblant med BEPS-prosessen. Det er bra at Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og G20 har tatt tak i behovet for endring – dette er likevel på langt nær godt nok til å stoppe kapitalflukten.

I dag behandler vi store multinasjonale selskaper som mange små selskaper, i stedet for ett stort. Selskapene kan dermed enkelt flytte overskudd mellom egne datterselskaper i ulike land. Sånn gjemmer de overskudd i skatteparadiser og unngår grunnprinsippet om å skatte der verdien faktisk skapes. Dette er svært problematisk for skatteinngangen i utviklingsland, men det skaper også konkurransevridning som er skadelig for nasjonale bedrifter her i Norge.

Vi må begynne å se på multinasjonale selskaper som de de er, ett stort selskap. Som debatten mellom amerikanske teknologiselskaper og EU har vist den siste tiden, er dette i bunn og grunn et politisk spørsmål som også må ta tas tak i internasjonale forum. Det bygger på diskusjoner rundt hvordan overskudd fra internasjonale selskaper skal deles mellom land.

Changemaker gir sammen med andre sivilsamfunnsorganisasjoner Erna Solberg innspill til G20-møte i Hamburg. Foto: Anne Sofie Lid Bergvall

Verdenssamfunnet mangler et globalt politisk forum hvor slike spørsmål kan diskuteres. OECD skal ha skryt for å ha invitert med utviklingsland. Internasjonalt skattearbeid kan likevel ikke overlates til en liten gruppe rike land, alle land må få en reell plass rundt bordet. Da trenger vi et global skatteorgan i FN. Inntil det er på plass, må Norge følge opp forpliktelsene fra Addis I 2015 og styrke FNs skattekomite. Det er et viktig signal i forhold til G77 og utviklingsland - uten å forplikte seg til å opprette ny skatteorganisasjon i dag.

Videre, er internasjonalt skattesamarbeid helt avhengige av større åpenhet. Her har Civil20 kommet med en rekke forslag til tiltak. Og Norge, som i mange år har hatt en ledende rolle på skattespørsmål, kan spille en konstruktiv rolle – som også vil forplikte på hjemmebane. Vi må få på plass åpne og offentlig registre for egentlig eierskap, åpne og offentlig tilgjengelig land-for-land rapporter som sikrer kostnads- og tidsmessig effektiv informasjonstilgang og vi må sikre at utviklingsland kan ta del i de i automatiske informasjonsutvekslingsavtalene selv når landene ikke har kapasitet til å innhente informasjon på samme nøyaktighetsnivå OECD krever.

    Vi takker Regjeringen og Erna for muligheten til å komme med innspill og ønsker lykke til med å oppdatere skattesystemet i Hamburg!

    Changemakers innspill til Norge og Ernas prioriteringer på 1, 2, 3:

    • Norge må fremme behovet for en mer enhetlig tilnærming til skattlegging av multinasjonale selskaper
    • Norge må støtte et globalt skatteorgan i FN der alle har en plass rundt bordet
    • Norge må jobbe for økt finansiell åpenhet.