Det skitne, norske oljeeventyret i Argentina

Changemaker Norge – 11.6.2019

Foto: vacamuertaweb.com.ar/Martín Bidegaray

Argentina er i ferd med å bli et svært ettertraktet land for norsk næringsliv. Med gigantiske olje- og gassreserver kan den norske stat tjene masse penger på utvinning. Men lokalbefolkningen i Vaca Muerta betaler en høy pris for vår profitt.

Det er rundt 20 norske selskaper med kontorer i Argentina. Blant disse er statseide Equinor som har lisenser til å utvinne fossile ressurser i det svært omstridte området Vaca Muerta. Innsiktstipendet 2018 ble brukt til å undersøke forhold knyttet til dette området og resulterte i en rapport. Dette er en kort oppsummering av rapporten.

Ukonvensjonell olje forlenger fossiltiden

Ukonvensjonell olje og gass utvinnes fra skifer, tjæresand og tungolje og representerer større energiressurser enn den ordinære oljen og gassen. Utvinning av denne typen olje og gass har blant annet ført til at verden nå har fått fornyet tilgang på petroleumsenergi i all uoverskuelig framtid. Det er likevel verdt å merke seg at denne typen energi krever mye mer med hensyn til forurensning og miljø og vil som regel også føre til økte CO2-utslipp.

Skiferoljen og –gassen i Vaca Muerta ble oppdaget i 2010 og bidro kraftig til statistikken som beregner Argentinas utvinnbare skiferreserver til å være verdens andre største. Beregninger viser at Vaca Muerta inneholder olje og gassreserver på størrelse med alle reservene Exxon Mobil, verdens største oljeselskap, besitter.

Utvinningen av ressursene i Vaca Muerta er omstridt på grunn av både miljø-, klima- og sosiale konsekvenser. Å utvinne petroleum fra skifer krever svært store mengder vann som injiseres under høyt trykk i den hensikt at skifrene skal sprekke opp og derfor føre til at olje og gass kan strømme til brønnen. Prosessen er svært vannkrevende og det vannet som returneres må enten reinjiseres på en forsvarlig måte eller fraktes vekk. Derfor er det berettiget bekymring for at forurenset vann fra skifergassproduksjonen skal kunne spre seg i grunnvannet.

Equinors rolle i Argentina

Equinor er relativt nye i Argentina. De startet opp arbeidet sitt i landet i 2017 og åpnet kontor i Buenos Aires i 2018. De har for tiden to lisenser til onshore utvinning av ukonvensjonell gass og olje. Lisensene de har er henholdsvis Bajo del Toro og Bajo del Toro Este som begge befinner seg i Vaca Muerta.

Det er viktig å presisere at det er mye usikkerhet knyttet til utvinningen i Vaca Muerta. Manglende åpenhet er en del av kritikken fra sivilsamfunnet. Av den grunn har det vært svært utfordrende å skille Equinors aktivitet fra øvrige selskaper. Den følgende beskrivelsen av påvirkning på miljø, klima og mennesker er derfor ikke eksklusiv for Equinor, men må sees i sammenheng med det store bildet Equinor er en del av.

Frackingteknologien man bruker for å utvinne har dokumentert alvorlige påvirkning på folkehelse, vann, jord og luft. I deler av området har fruktindustrien sluttet å produsere frukt på grunn av forurensingen i området. Fracking er en relativt ny teknikk, så resultatet i Vaca Muerta har vært en rekke uhell som følge av at man eksperimenterer. Eksempler på denne typen uhell har vært radioaktivt søl, brønner som har tatt fyr på grunn av gasslekkasjer, truckulykker har forårsaket utslippssøl og fem arbeidere har mistet livet. Utvinningen er også omstridt fordi den skaper konflikt med urfolket Mapuche som bor i området og som har krav på konsultering i forkant av slik utvinning.

Muligheter for påvirkning

Den norske stat har 70,5 % eierskap i Equinor. Folketrygdfondet eier 3,45 % av aksjene og i tillegg er den norske stat hovedaksjonær med 67 % eierandel. Denne majoriteten forvaltes av Olje- og energidepartementet. Generelt er det politisk konsensus om at norske politikere ikke skal drive med detaljstyring av Equinor. Det utelukker imidlertid ikke at representantene for eierne (storting og regjering) kan stille krav og følge nøye med på problematiske investeringer og lisenser.

Changemakers innsiktsstipend gikk i 2018 til tiltak som kan belyse årsakene til, og konsekvensene av, den urettferdige makt- og ressursfordelingen globalt. Embla Jørgensen ble inspirert av Alunorte-skandalen i Brasil til å undersøke de samme svakhetene ved norske selskap i Argentina. Foto: CHANGEMAKER