WTOrdliste

Redaksjonen – 28.4.2016

Her er en ordliste over (nesten) alle begreper du trenger for å forstå verdenshandelen.

Har du noen gang lest en artikkel om handel, og så blitt demotivert av at du ikke skjønte hva de skrev om og hva alle forkortelsene betyr? Frykt ikke, handelsutvalget hjelper deg!

Generelle handelsbegreper

Bilaterale avtaler
Avtale mellom to parter, mellom to land eller grupper av land.

Plurilaterale avtaler
Avtale mellom flere enn to parter.

Multilaterale avtaler
Avtale mellom mange parter.

MUL/LDCs – Minst utviklede land/ Least developed countries
FNs liste over de mest sårbare land i verden i forhold til nasjonalinntekt, helse, utdanning og økonomisk sårbarhet. I år regnes 48 land som MUL-land.

FTA – frihandelsavtale/free trade agreement
En avtale mellom to eller flere parter om handel uten høye tollrestriksjoner og uten store barrierer for handel.

Proteksjonisme
Økonomisk politikk for å begrense handel med mål om å beskytte (protect) et marked, for eksempel gjennom bruk av toll.

Handelsfasilitering
Å legge til rette for en lettere handel i liberalistisk ånd, altså et friere marked.

Handelsvridning/Distortion of trade
Politiske vedtak som er mer fordelaktige for noen enn andre, som favoriserer noen mer enn andre, som gjør at ikke alle konkurrerer på samme grunnlag.

Verdikjede
Alle ledd, tilførsler av verdi som er inkludert i en vare, fra produksjon av råvare til konsumering. Ved å analysere verdikjeden kan en skape en konkurransedyktig vare.

SMEs – Små og mellomstore bedrifter/Small and Medium-sized Enterprises
Bedrifter med et begrenset antall ansatte. Antallet varierer noe mellom land.

Hva må du vite om WTO?

WTO – Verdens handelsorganisasjon/World Trade Organisation
Organisasjon som ble startet i 1995 etter en revisjon av GATT-avtalen. Jobber med globale handelsregler mellom nasjoner. Målet er å sørge for at handel foregår så jevnt, forutsigbart og fritt som mulig. WTO har 160 medlemsland.

GATT – General Agreement on Tariffs and Trade
Avtale om varehandel fra 1948. GATT er forløperen til WTO.

GATS – General Agreement on Trade in Services
WTOs første avtale om handel med tjenester.

Doha-runden
WTO-forhandlinger som startet i Doha, Qatar i 2001. Mål om å sette utviklingsland sentralt. Samtalene kollapset i 2008, mye på grunn av uenighet om beskyttelse av jordbrukshandel og subsidier, og uenighet om bevilgninger fra rike land. Konfliktene er stort sett mellom rike og fattige land.

Bali-pakken (The Bali Ministerial Declaration)
På ministermøte på Bali i 2013 ble det innført en “handelspakke” som en del av forhandlingene i Doha-runden. Pakken inneholder en rekke beslutninger som har som mål å effektivisere handelen slik at utviklingsland får flere verktøy til å sikre egen matsikkerhet, og for å øke MUL-landenes handel med andre land.

AoA – Agreement on Agriculture
WTO-avtale om handel med landbruksprodukter.

NAMA – Non-Agricultural Market Access
WTO-forhandlinger om liberalisering av handel med andre varer enn jordbruksvarer

Aid for Trade
WTO-initiativ for å anerkjenne rollen handel kan spille i utvikling, og fremme utviklingslands posisjon i internasjonal handel. Ønsker å mobilisere ressurser for å adressere de handelsrelaterte hindringene utviklingsland møter.

EIF – Enhanced Integrated Framework (for trade-related assistance for LDCs)
Program under Aid for Trade, sponset av donorer (blant annet Norge). Skal få flere ut av fattigdom og bidra til bærekraftig utvikling ved å hjelpe MUL-land å bli mer aktive i det globale handelssystemet.

ITA – Information Technology Agreement
Mekanisme for å kutte toll på informasjonsteknologi.

Hva annet burde du vite om?

EFTA – Det europeiske frihandelsforbund/European Free Trade Association.
Det europeiske frihandelsforbund, et europeisk økonomisk samarbeid som består av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.

TISA – Trade In Services Agreement
Plurilateral frihandelsavtale om tjenester som er under forhandling utenfor WTO, men med tanke om å ta det inn i WTO senere. Omdiskutert på grunn av mye hemmelighold, og en bekymring for at for mange sektorer kan bli liberalisert uten mulighet til å regulere dem igjen senere.

TTIP – Transatlatic Trade and Investment Partnership
Frihandelsavtale som for tiden forhandles mellom EU og USA, under stort hemmelighold. TTIP har som formål å innføre felles regler på handel med varer og tjenester. Fattige land som ønsker å handle med USA og EU kan bli tvunget til å gå med på de samme reglene.

BITs – Bilaterale investeringsavtaler/Bilateral Investment Treaties
Investeringsavtale mellom to parter (ofte et rikt og et fattig land), der selskaper fra begge parter får like muligheter til å investere hos hverandre. Som regel er det selskaper fra rike land som investerer i fattige land. BITs slik det er utformet i dag er problematisk fordi investoren gis mange rettigheter, men pålegges få plikter. Dette kan i verste fall gå på bekostning av vertslandets utvikling.

MDGs – Tusenårsmålene/Millennium Development Goals
FNs utviklingsmål, startet 2000 og skal fullføres i 2015.

SDGs – Bærekraftsmålene/Sustainable Development Goals
Forslag til mål som skal følge opp det Tusenårsmålene begynte på. Skal godkjennes i FN i slutten av 2015 og tre i kraft 1.januar 2016

EGA – Handel med miljøvarer/Environmental Goods Agreement
Påbegynt plurilateral forhandling, formelt utenfor WTO, om frihandel på miljøvarer.

ICTSD – International Centre for Trade and Development
Uavhengig organisasjon som siden 1996 har jobbet for å fremme bærekraftig utvikling gjennom handelsrelatert politikk.

Så, nå håper vi du er bedre rustet til å forstå handelsverdenen. Hvis det er noe du lurer på, bare send oss en mail på handel@changemaker.no.